Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/24

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do Liceum Da Vinci w Krakowie.

W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i profilami do wyboru:

 • Blok informatyczno-programistyczny
 • Blok humanistyczny o profilu medialno-ekonomicznym i prawniczo-filologicznym
 • Blok biologiczno-chemiczny

Proponowane rozszerzenia

W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i profilami do wyboru.

Informujemy, że tzw. rozszerzenia – zwiększona ilość godzin nauczania wybranych przedmiotów, warunkowana profilem klasy, są również dostosowane do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia. 

Blok informatyczno-programistyczny: matematyka, informatyka - fakultet do wyboru

Uczniowie wybierający blok informatyczno-programistyczny realizują naukę w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, Polskim Towarzystwem Informatycznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych zajęcia z programowania, grafiki komputerowej, gamifikacji i programowania gier. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy. W ramach bloku uczniowie przygotowują się przede wszystkim do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

Blok humanistyczny o profilu medialno-ekonomicznym i prawniczo-filologicznym: język polski, język angielski - fakultet do wyboru

Uczniowie wybierając blok humanistyczny kształcą umiejętności w zakresie zarządzania informacją i marketingu sieciowego oraz nowych mediów w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Uniwersytet Ekonomiczny, Artetekę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania nowoczesnych metod nauczania. W ramach bloku przygotowujemy uczniów  do studiów na kierunkach: Prawa i Administracji, politologii i stosunków międzynarodowych,  filologicznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii,  dziennikarstwa,  marketingu i PR, reklamy, MISH.

Blok biologiczno-chemiczny: biologia, chemia - fakultet do wyboru

Wybierając blok biologiczno-chemiczny uczniowie realizują program rozszerzonej biologii, chemii w oparciu o zajęcia w nowoczesnej pracowni naukowej pod opieką wykwalifikowanych pedagogów. Współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i partnerami naukowymi gwarantuje opiekę i współpracę naukową ze środowiskiem akademickim. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy.

Proces rekrutacji do Liceum Da Vinci opiera się na kilku prostych krokach:

PIERWSZY KROK

wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępnym poniżej.

DRUGI KROK

przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Liceum – termin rozmowy ustali  szkoła w porozumieniu z rodzicem.

TRZECI KROK

napisz najlepiej, jak potrafisz egzamin ósmoklasisty.

CZWARTY KROK

na zakończenie rekrutacji razem z rodzicem dostarczysz do szkoły dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

CzynnośćDataGodz.
1Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnegood 04.10.2022 r.
2Spotkanie informacyjne z dyrektorem szkołytermin ustalany indywidualnie
3Złożenie dokumentów: wniosku o przyjęcie do szkoły, karty zapisu29 marca 2023 r.16:00-17:00
4Podpisanie umowy o kształcenie29 marca.2023 r.16:00-17:00
5Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Da Vinci LO poprzez dostarczenie do szkoły:
● oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
● oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
● karty zdrowia,
● karty informacyjnej potwierdzającej przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej (jeśli zostanie wydana przez szkołę),
● dwóch podpisanych zdjęć.
06-07 lipca 2023 r8:00-13:00
6Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I10 lipca 2023 r.10:00
7Rekrutacja uzupełniająca - możliwość umówienia spotkania z dyrektorem szkoły*
(* w przypadku posiadania wolnych miejsc)
19-26 lipca 2023 r.termin ustalany indywidualnie
8Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klasy I27 lipca 2023 r.10:00

Wypełnij formularz rekrutacyjny

i dołącz do nas już dziś!

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024.
 2. Karta zapisu z danymi kandydata.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 4. Dokument potwierdzający wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 6. Aktualne 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
 7. Podpisana przez rodziców z Zarządem Fundacja Szkoła Medialna umowa o naukę w szkole (po zakończonym procesie rekrutacji).
 8. Karta zdrowia.
 9. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
  – drugiego obowiązkowego języka obcego (włoski),
  – przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Liceum, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.
 2. Co najmniej dobra ocena zachowania, dobre wyniki uzyskane na zakończenie klasy 7.
 3. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, w ramach rekrutacji uzupełniającej decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor liceum biorąc pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie klasy ósmej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Opłaty i czesne

 1. Wpisowe (po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły) – 600 zł.
 2. Czesne – 500 zł miesięcznie.

Już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

tel. 577 039 510

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl